logo.gamebato
امتیاز:
3.9/5
درباره سلطه انسان در شکست ناپذیر: یک ماجراجویی داستان محور که در دنیای سخت علمی تخیلی توسط استانیسلاو لم اتفاق می افتد، تجدید نظر کنید. سیاره Regis III را به عنوان دانشمند یسنا کشف کنید، از ابزار اتمپانک برای جستجوی خدمه گم شده استفاده کنید و با تهدیدات پیش بینی نشده روبرو شوید. در یک داستان فلسفی که توسط علم هدایت می شود، انتخاب کنید.
در هواپیمایی کوچک به همراه خلبان نشسته اید که در قطب جنوب در هنگام جنگ دهه 1964 سقوط می کنید. حال باید برای ادامه زندگی خود با مشکلات پیش رو مقابله کنید و در شرایط های مختلف تصمیماتی جدی و تاثیر گذار بگیرید.
امتیاز:
3.9/5
درباره سلطه انسان در شکست ناپذیر: یک ماجراجویی داستان محور که در دنیای سخت علمی تخیلی توسط استانیسلاو لم اتفاق می افتد، تجدید نظر کنید. سیاره Regis III را به عنوان دانشمند یسنا کشف کنید، از ابزار اتمپانک برای جستجوی خدمه گم شده استفاده کنید و با تهدیدات پیش بینی نشده روبرو شوید. در یک داستان فلسفی که توسط علم هدایت می شود، انتخاب کنید.
امتیاز:
3.9/5
در هواپیمایی کوچک به همراه خلبان نشسته اید که در قطب جنوب در هنگام جنگ دهه 1964 سقوط می کنید. حال باید برای ادامه زندگی خود با مشکلات پیش رو مقابله کنید و در شرایط های مختلف تصمیماتی جدی و تاثیر گذار بگیرید.